2015010723202080e.jpg Catherine Ashton eu-foreign-policy-chief-catherine-ashton-greets-us-secretary-state-john-kerry-vilnius2